Algemene voorwaarden
Berentzen Vlees B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort onder nummer 59864966 De onderstaande tekst geldt vanaf 1 maart 2014.

Art. 1 Algemeen
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle door Berentzen Vlees B.V. gedane aanbiedingen en door of met Berentzen Vlees B.V. gesloten overeenkomsten steeds en uitsluitend beheerst deze Algemene Voorwaarden.

Art. 2 Aanbiedingen en bevestigingen
Alle aanbiedingen van Berentzen Vlees B.V. zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend. Bestellingen verbinden Berentzen Vlees B.V. slechts voorzover deze bestellingen schriftelijk zijn bevestigd, dan wel indien Berentzen Vlees B.V. met levering van de bestelling is aangevangen.

Art. 3 Prijzen
Tenzij anders vermeld geschieden de prijsopgaven van Berentzen Vlees B.V. onder voorbehoud en zijn gebaseerd op de geldende dagprijzen. De prijzen zijn exclusief BTW, heffingen en toeslagen.

Art.4 Levering
De leveringen geschieden franco huis. De leveringsbon of factuur wordt als opdrachtbevestiging beschouwd welke de overeenkomst juist en volledig weergeeft. Berentzen Vlees B.V. behoudt zich het recht om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren. Berentzen Vlees B.V. neemt de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht. Overschrijdingen verplichten Berentzen Vlees B.V. niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet zonder meer het recht de overeenkomst te annuleren of de afname te weigeren. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden. Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald, door in ontvangst name van goederen, bij verzending, door tussenkomst van een beroepsvervoerder, door de overdracht van goederen aan die vervoerder.

Art 5 Overmacht
Onder overmacht wordt hier verstaan een tekortkoming aan de zijde van Berentzen Vlees B.V., die niet aan haar schuld te wijten is, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Berentzen Vlees B.V. of diens leveranciers.

Art. 6 Opschorting en ontbinding
In geval van overmacht is Berentzen Vlees B.V. gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schade vergoeding gehouden zal zijn. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichting, die voor hem uit met Berentzen Vlees B.V. gesloten overeenkomst voortvloeit, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de koper in staat is aan zijn contractuele verplichting te voldoen, is Berentzen Vlees B.V. gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Berentzen Vlees B.V. bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten.

Art. 7 Levertijd
De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Berentzen Vlees B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht. Wanneer de goederen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijndoor de koper niet zijn afgenomen staan goederen te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. De opgeslagen voorraad wordt direct gefactureerd.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen blijven eigendom van Berentzen Vlees B.V. tot het moment waarop de vorderingen van Berentzen Vlees B.V. op de koper, welke voortspruiten uit de ter zake tussen partijen gesloten overeenkomsten volledig zijn voldaan. De voldoening van een vordering door de koper per wissel of cheque geldt slechts zodanig nadat verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan Berentzen Vlees B.V. heeft plaatsgevonden. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de koper niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde goederen te ruilen. In consignatie, opzicht, of in pand te geven of welke andere wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren. Berentzen Vlees B.V. keurt goed dat de koperde gekochte waren verwerkt. Van de aldus verwerkte waren blijft Berentzen Vlees B.V. eveneens eigenaar, ook als door de verwerking een ander product ontstaat. Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van het aan Berentzen Vlees B.V. verschuldigde draagt de koper in eigendom over en cedeert aan Berentzen Vlees B.V., welke overdracht van rechten door Berentzen Vlees B.V. hierbij wordt aanvaard, alle vorderingen welke de koper zal verkrijgen op zijn afnemers. Berentzen Vlees B.V. is gerechtigd de onderhavige cessie aan betrokkenen debiteuren te betekenen.

Art. 9 Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering te geschieden hetzij door overschrijving op onze bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of beroep op schuldvergelijking. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Berentzen Vlees B.V. het recht zonder enige
ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen. Berentzen Vlees B.V. is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente, van de koper te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, door de niet tijdige betaling veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom en de vervallen rente. De door de koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Hangende kwesties, van welke aard ook, geven de koper nimmer het recht de betaling op te schorten.

Art. 10 Reclamatie
Eventuele reclames die te ontvangen goederen betreffen, worden door Berentzen Vlees B.V. slechts, in behandeling genomen indien zij hem rechtstreeks 24 uur na levering, bij aangetekend schrijven bereiken, onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Reclames die Berentzen Vlees B.V. na het verstrijken van de termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Elk reclame recht vervalt, door het gebruik en/of verwerken van de goederen. Indien de reclame door Berentzen Vlees B.V. gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een reclame ontslaat de koper het nummer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Berentzen Vlees B.V.

Art. 11 Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Berentzen Vlees B.V..